61
Skeleton Coast. A distant mountain range hover at the horizon.